เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 3858 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • หลักการและเหตุผลของการจัดทำหลักสูตรการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy)แยกส่วน (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy) (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • ปรัชญา (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ร้านอาหารอ่างศิลา (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • เทคนิคและวิธีการอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่า (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-6 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-5 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-3 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ตลาดอ่างศิลา ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โรงพยาบาลศรีรัตนะ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บริบทของศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอนุรักษ์กับการพัฒนา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การออกแบบมุมขายเครื่องสำอางค์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ตัวอย่างการอภิปรายผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อบต.บางพลี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิถีริมคลองสำโรง 3 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิถีริมคลองสำโรง 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิถีริมคลองสำโรง (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <ตุลาคม 2558>
   
  402829301234
  41567891011
  4212131415161718
  4319202122232425
  442627282930311
  452345678
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 1136841
  • เฉพาะวันนี้ 565
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 485
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
  2 มีนาคม 2553 - 22:27:00

   

  โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ  หรือ  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  หรือ  โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

  เรื่อง  โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

   

  1.               หลักการและเหตุผล

  การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนถือเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องดูแลสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาด้านการศึกษา   ศักยภาพของคณาจารย์              

  ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถช่วยกิจการดังกล่าวได้ การบริการทางวิชาการมีด้วยกันหลากหลายสาขาวิชา               ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมจึงมีความตระหนักดีในข้อดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบริการทางวิชาการ            ที่ร่วมมือกับชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่  รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้ชุมชนแข็งแรงมีรากแก้วไม่ถูกดูดกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้และยังจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนชนบท

                                  การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการรักษาอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่นที่ต้องการความเจริญมั่นคงถาวรของเทคโนโลยีในการก่อสร้างสมัยใหม่ การดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตเดิมขนบธรรมเนียมประเพณีเก่า ๆ  เพื่อเป็นการศึกษาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมของชุมชน ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่าง เป็นหน้าต่างในการแสดงออกให้ชุมชน สังคมอื่นให้เห็นถึงการอนุรักษ์ การพัฒนาบำรุงรักษามรดกที่ล้ำค่าแห่งนี้ไว้ ปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักจากสังคมต่างถิ่น มีการไปมาหาสู่เที่ยวชม ศึกษาหาความรู้ความเพลิดเพลินที่แตกต่างไปจากท้องถิ่นที่ตนเองอยู่

  ดังนั้นเพื่อให้โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำเนินตามแนวทางของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงตกลงจัดทำการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

   

  2.               วัตถุประสงค์ของโครงการ

  2.1.           เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น

  1.1.           เชิงปฏิบัติการด้านวิชาการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

  1.2.           เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

  1.3.           เพื่อพัฒนาปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่หวงแหนศิลปวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน

   

  3.               วิธีการจัดโครงการ

  3.1.           ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพของโครงการ

  3.2.           เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการ

  3.3.           วิเคราะห์ข้อมูลอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

  3.4.           ประชุมสัมมนาวิชาการ “อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

  3.5.           สรุปผลงานการสัมมนา

  3.6.            

  4.               สถานที่จัดโครงการ

  ๔ ภาคของประเทศไทย

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

   

  5.               ระยะเวลา

  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

  ระยะเวลา 365 วัน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.. 2553 ถึง เดือนกันยายน  .. 2554

   

  6.               ผู้เข้าร่วมโครงการ

  6.1.           วิทยากร      และผู้เชี่ยวชาญ                                                                                                       

  5  คน

  6.2.           ปราชญ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น                                   

  20 คน

  6.3.           ชุมชนพื้นบ้าน 4 ภาค                                                                                

  80 คน

  6.4.           คณาจารย์นักศึกษาสาขาวิชาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.   

  195 คน

  รวม        

  300 คน

   

  7.               งบประมาณทั้งโครงการ จำนวน                                   1,298,000.- บาท

  งบประมาณปี 2552        (ถัวจ่ายทุกรายการ)                               1,298,000.- บาท

  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม                                                               

  7.1 ค่าตอบแทน                                                             

      6,000.- บาท

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                   

  6,000.- บาท

  1) ค่าตอบแทนวิทยากรเหมาจ่าย คนละ 1,200.- X 5 คน X 1 วัน

  6,000.-บาท

  7.2 ค่าใช้สอย                                                                 

  1,272,000.- บาท

  ค่ารับรองและพิธีการ                                             

  72,000.- บาท

          1) ค่าอาหารกลางวัน              จำนวน 300 คน X 180.-บาท X 1วัน

          2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม               จำนวน 300 คน X 60.-บาท X 1วัน

  54,000.- บาท

  18,000.- บาท

  ค่าจ้างเหมาบริการ                                                

  1,200,000.- บาท

          1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสัมมนา

          2) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ โปสเตอร์และป้าย ประชาสัมพันธ์

          3) ค่าจ้างเหมาทำกรอบรูปโครงการ

          4) ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพ

          5) ค่าจ้างเหมาสร้างภาพ 3 มิติ

  6) จ้างเหมาศึกษาข้อมูลทางกายภาพวัฒนธรรมท้องถิ่น

   

  80,000.- บาท

  20,000.- บาท40,000.- บาท

  20,000.- บาท

  40,000.- บาท400,000.- บาท

                 7) จ้างเหมาประมวลผลข้อมูลทางกายภาพของ  

                วัฒนธรรมท้องถิ่น

  400,000.- บาท

  8) จ้างเหมาออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลทางกายภาพวัฒนธรรมท้องถิ่น      

  200,000.- บาท

  7.3 ค่าวัสดุ                                     

        ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                    

  20,000.- บาท20,000.- บาท

  8.               ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  8.1.             ได้หลักการและทิศทางในการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะกับความเจริญก้าวหน้าของชุมชน

  8.2.           ชุมชนมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานเยาวชนรุนหลังและเป็นแห่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนเป็นรูปแบบของการอนุรักษ์ชุมชนเก่าที่ดีสำหรับชุมชนอื่น ๆ

  9.               ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  อ่านทั้งหมด: 14292, ความเห็นทั้งหมด: 1
  น่าจะมีวิดีโอหรือภาพประกอบนี่น่าจะดีมากเลยค่่ะ
  โดย - สาวลำปาง - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:40

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  จนท.เกาะสมุยช่วยเหลือสามี-ภรรยาที่หลงป่า(เครดิต... TNN 24 )
  คลิปแกล้งคน - เด็กเก่งโคตร(credit... VDO555.blogspot.com oh03wa2 )
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่13ต.ค.2558 (เครดิต...คม-ชัด-ลึก)
  สอนมายากลทำแบงค์ลอย (ไม่ใช้อุปกรณ์) Boss the illusionist )
  ความเชื่อเรื่องม้าทรงกับเทศกาลกินเจ -(เครดิต... Springnews)
  Dcleanfood:วิธีการปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารตามความหมายของอาหารคลีน (Clean Food) 3
  รถปลดทุกข์ : กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ "ป้าบัวขัน" |(เครดิต... ThairathTV
  รวมคลิป แกล้งคนได้กวนตีนที่สุด(credit... Phonphot suttiworawit )
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่12ต.ค.2558 (เครดิต...คม-ชัด-ลึก)
  สอนมายากลเสกเหรียญทะลุกระจก(เครดิต... Boss the illusionist )
  คลิป สุดยอดกายกรรมเด็กจีนน่าทึ่งจริงๆ ครับ (เครดิต...ชมรมกีฬา เพื่อสุขภาพ)
  วิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารตามความหมายของอาหารคลีน (Clean
  "ประยุทธ์" ห่วงปัญหาภัยแล้งเร่งหามาตรการช่วยเหลือประชาชน(credit... BRIGHT TV )
  ปล้นบ้านเพื่อน เซอร์ไพรส์วันเกิด (เครดิต.....Hate candid)
  อินไซด์ยุติธรรม : 11 ต.ค. 58 (เครดิต.....คม-ชัด-ลึก)
  สอนมายากลพลังจิต(เครดิต..... Boss the illusionist)
  หาดูยาก ถลุงทอง โบราณ(เครดิต..... Archimedes Channel )
  สโมสรสุขภาพ (8 ต.ค. 58) Seelight แอพฯ ช่วยเหลือคนตาบอดข้ามถนน(เครดิต....9MCOT HD ช่อง30)
  คลิปวีดีโอแกล้งคนให้ตกใจฮาสุดๆๆๆ (credit.....PratFilm)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่10ต.ค.2558 (เครดิต.....คม-ชัด-ลึก)
  สอนมายากล ยืนเอียงตัวไปข้างหน้า ( The Lean ) (เครดิต.....เฉลยมายากล ( ขั้นเทพ )
  เหล่ามนุษย์ ผู้มีพลังพิเศษ เฉกเช่นในภาพยนตร์(เครดิต..... 2busy2know )
  พม. ช่วยเหลือหญิงชาวเขาป่วยเป็นมะเร็ง(เครดิต..... BRIGHT TV )
  คลิปแกล้งคน - เทขยะโชว์ (credit.....oh03wa2)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่9ต.ค.2558 (เครดิต.....คม-ชัด-ลึก)
  เฉลยมายากล เจาะธนบัตร เจาะแบงค์ แบบง่าย ๆ เห็นแล้ว..ตูก็ทำได้นี่หว่า 555( Kids & Kids)
  อัศจรรย์!...ปลาหมึกตัวนี้หนีออกมาจากขวดโหลที่ปิดฝาแน่นได้ ไม่น่าเชื่อ! (Entertainment)
  หางานทำผ่าน internet รายได้ดี รับงานทำที่บ้านได้ ทำได้ทุกคน คลิกที่นี่ค่ะ
  Dcleanfood.com : ความหมายของอาหารคลีน ( Clean Food )
  "เบิร์ด" นำทีมคนดังช่วยเหลือสุนัขจรจัด เช้าข่าวชัดโซเชียล |(เครดิต..... ThairathTV
  ไม่เลวจริง ทำไม่ได้ แกล้งคนกำลังขี้ ขี้หดหมด - แกล้งคนฮาๆ(credit.. คลิปวีดีโอ นำเข้าไทย)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่8ต.ค.2558 (เครดิต.....คม-ชัด-ลึก)
  สอนมายากล ไพ่บิน เอาไปฝึกกันนะครับน้อง ๆ(เครดิต..... JohnNopadon ๋จอห์นนพดล)
  รอนนี่ โอซุลลิแวน แม็กซิมั่ม147แต้มครั้งที่12มากที่สุดในโลก(เครดิต...Sarawuth Jitchuen)
  จำหน่าย PLC Omron หลายรุ่น ราคาถูกแน่นอนครับ
  คนดีของสังคม(เครดิต..... Dawut preepram)
  แกล้งคน - เอเลี่ยน!!!(credit..... Zhang Shin)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่7ต.ค.2558 (เครดิต.....คม-ชัด-ลึก)
  สอนมายากล ง่ายๆ | By Salvia The Magician (เครดิต.....salvia wattaphan )
  คลิปหาดูยาก10(เครดิต... มายา แชแนล)
  คลิปหาดูยาก10(เครดิต... มายา แชแนล)
  ซาร่า-มินท์-เอม AF ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี รายการส้มเปรี้ยว TNN24
  ซาร่า-มินท์-เอม AF ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี รายการส้มเปรี้ยว TNN24
  แกล้งคนสุดฮา ตอน กินไอศศรีม(credit... แกล้งคน สุดฮา)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่6ต.ค.2558 (เครดิต...คม-ชัด-ลึก)
  สอนมายากล เปลี่ยนหน้าไพ่(เครดิต... magic-tricks-revealed)
  วินาที่ที่ ผู้หญิงคนหนึ่ง หย่อนขวดลงถังเท่านั้นสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นEntertai
  7 พฤติกรรมออกกำลังกายผิดวิธี
  6 เว็บไซต์ตรวจทานงานเขียนภาษาอังกฤษ
  เดินหน้าประเทศไทย:แนวทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย(เครดิต... ASTVManager VDO )

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 687.5ms