เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 583 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • ระบบคืออะไร (0)
  [2 วันที่ผ่านมา]
 • ถนนเด็กเดิน (0)
  [21 วันที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • ครงการออกแบบเสนอแนะปรับปรุงโรงเรียนสองภาษา (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • ศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเศษวัชพืชธูปฤาษี (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • ศึกษาลวดลายจิตกรรมฝาผนังอยุธยา (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • อารยสถาปัตย์ (Universal Design) คืออะไร ทำไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์ (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • อารยสถาปัตยกรรม (Universal Design ) (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดบางหลวง (SWOT Analysis)(พิชัย สดภิบาล.2557) (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยแห่งความล้มเหลวตลาดบาง หลวง ร.ศ.122 (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • วิธีการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • TOWS Matrix (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • แนวความคิดการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • แนวโน้มการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • การอนุรักศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ตลาดเก่า ร.ศ.122 (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ประวัติโดยย่อตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • การอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีอายุมากกว่า 100 ปี (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • ประวัติความเป็นมาของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • อัตลักษณ์ของนักศึกษาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • อัตลักษณ์ส่วนพระองค์ของสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในของชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <กรกฎาคม 2557>
   
  2730123456
  2878910111213
  2914151617181920
  3021222324252627
  3128293031123
  3245678910
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 877858
  • เฉพาะวันนี้ 104
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 459
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
  2 มีนาคม 2553 - 22:27:00

   

  โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ  หรือ  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  หรือ  โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

  เรื่อง  โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

   

  1.               หลักการและเหตุผล

  การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนถือเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องดูแลสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาด้านการศึกษา   ศักยภาพของคณาจารย์              

  ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถช่วยกิจการดังกล่าวได้ การบริการทางวิชาการมีด้วยกันหลากหลายสาขาวิชา               ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมจึงมีความตระหนักดีในข้อดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบริการทางวิชาการ            ที่ร่วมมือกับชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่  รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้ชุมชนแข็งแรงมีรากแก้วไม่ถูกดูดกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้และยังจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนชนบท

                                  การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการรักษาอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่นที่ต้องการความเจริญมั่นคงถาวรของเทคโนโลยีในการก่อสร้างสมัยใหม่ การดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตเดิมขนบธรรมเนียมประเพณีเก่า ๆ  เพื่อเป็นการศึกษาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมของชุมชน ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่าง เป็นหน้าต่างในการแสดงออกให้ชุมชน สังคมอื่นให้เห็นถึงการอนุรักษ์ การพัฒนาบำรุงรักษามรดกที่ล้ำค่าแห่งนี้ไว้ ปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักจากสังคมต่างถิ่น มีการไปมาหาสู่เที่ยวชม ศึกษาหาความรู้ความเพลิดเพลินที่แตกต่างไปจากท้องถิ่นที่ตนเองอยู่

  ดังนั้นเพื่อให้โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำเนินตามแนวทางของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงตกลงจัดทำการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

   

  2.               วัตถุประสงค์ของโครงการ

  2.1.           เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น

  1.1.           เชิงปฏิบัติการด้านวิชาการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

  1.2.           เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

  1.3.           เพื่อพัฒนาปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่หวงแหนศิลปวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน

   

  3.               วิธีการจัดโครงการ

  3.1.           ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพของโครงการ

  3.2.           เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการ

  3.3.           วิเคราะห์ข้อมูลอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

  3.4.           ประชุมสัมมนาวิชาการ “อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

  3.5.           สรุปผลงานการสัมมนา

  3.6.            

  4.               สถานที่จัดโครงการ

  ๔ ภาคของประเทศไทย

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

   

  5.               ระยะเวลา

  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

  ระยะเวลา 365 วัน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.. 2553 ถึง เดือนกันยายน  .. 2554

   

  6.               ผู้เข้าร่วมโครงการ

  6.1.           วิทยากร      และผู้เชี่ยวชาญ                                                                                                       

  5  คน

  6.2.           ปราชญ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น                                   

  20 คน

  6.3.           ชุมชนพื้นบ้าน 4 ภาค                                                                                

  80 คน

  6.4.           คณาจารย์นักศึกษาสาขาวิชาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.   

  195 คน

  รวม        

  300 คน

   

  7.               งบประมาณทั้งโครงการ จำนวน                                   1,298,000.- บาท

  งบประมาณปี 2552        (ถัวจ่ายทุกรายการ)                               1,298,000.- บาท

  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม                                                               

  7.1 ค่าตอบแทน                                                             

      6,000.- บาท

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                   

  6,000.- บาท

  1) ค่าตอบแทนวิทยากรเหมาจ่าย คนละ 1,200.- X 5 คน X 1 วัน

  6,000.-บาท

  7.2 ค่าใช้สอย                                                                 

  1,272,000.- บาท

  ค่ารับรองและพิธีการ                                             

  72,000.- บาท

          1) ค่าอาหารกลางวัน              จำนวน 300 คน X 180.-บาท X 1วัน

          2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม               จำนวน 300 คน X 60.-บาท X 1วัน

  54,000.- บาท

  18,000.- บาท

  ค่าจ้างเหมาบริการ                                                

  1,200,000.- บาท

          1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารสัมมนา

          2) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ โปสเตอร์และป้าย ประชาสัมพันธ์

          3) ค่าจ้างเหมาทำกรอบรูปโครงการ

          4) ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพ

          5) ค่าจ้างเหมาสร้างภาพ 3 มิติ

  6) จ้างเหมาศึกษาข้อมูลทางกายภาพวัฒนธรรมท้องถิ่น

   

  80,000.- บาท

  20,000.- บาท40,000.- บาท

  20,000.- บาท

  40,000.- บาท400,000.- บาท

                 7) จ้างเหมาประมวลผลข้อมูลทางกายภาพของ  

                วัฒนธรรมท้องถิ่น

  400,000.- บาท

  8) จ้างเหมาออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลทางกายภาพวัฒนธรรมท้องถิ่น      

  200,000.- บาท

  7.3 ค่าวัสดุ                                     

        ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                                    

  20,000.- บาท20,000.- บาท

  8.               ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  8.1.             ได้หลักการและทิศทางในการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะกับความเจริญก้าวหน้าของชุมชน

  8.2.           ชุมชนมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานเยาวชนรุนหลังและเป็นแห่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนเป็นรูปแบบของการอนุรักษ์ชุมชนเก่าที่ดีสำหรับชุมชนอื่น ๆ

  9.               ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  อ่านทั้งหมด: 12536, ความเห็นทั้งหมด: 1
  น่าจะมีวิดีโอหรือภาพประกอบนี่น่าจะดีมากเลยค่่ะ
  โดย - สาวลำปาง - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11:40

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  หากคุณมีข้อความทราบภาษาอังกฤษแคบ
  Programming Basic: Top 8 Integrated Development Environments For Python
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีีหลายข่าว(ดีโพลมา2220)
  โหด เร็ว สนุก ฮาขี้แตกขี้แตน รวมคลิป(ดีโพลมา2219)
  การลงคะแนนโอกาสนี้ จะสนับสนุนเคลียร์ตัวปัญหาคว้าเท่าใด หลังจากการรัฐประหารเฉดหัว
  ชมเชย คุณ ศุภดา รัตนทวีโสภณ(เจ้าหน้าที่คปภ.)(ดีโพลมา2218)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2217)
  คลิปแพทย์วิถีธรรม มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ(ดีโพลมา2216)
  คลิปรวมคนเทพๆ(ดีโพลมา2215)
  "4 อย่า" ที่ผู้ใหญ่ต้องอ่าน ก่อนพาเด็กขึ้นรถไฟ [info]
  คุณสมบัติเต็มเพราะการผันแปรเคลื่อนวีซ่าดำเนินกิจการมาริหมายความว่าวีซ่า
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้(มีหลายข่าว)(ดีโพลมา2214)
  คลิปเทคนิคการฝึกหายใจรักษาโรค(ดีโพลมา2213)
  คลิปไฮไล้ท์Netherlands2–4Argentina (ดีโพลมา2212)
  UNICEF Photo of the Week : พบเห็นการกระทำรุนแรงต่อเด็ก แจ้ง Hotline 1300
  หางานทำที่บ้าน มีอิสระในการทำงาน รับด่วน
  งานทางเน็ต กระจายสื่อผ่านเน็ต ทำง่ายๆ คลิกรายละเอียดที่นี่ค่ะ
  นายทวารมือทองครองเมือง หนึบสุดๆ
  ระบบคืออะไร
  พิพิธภัณฑสถานเปลือกคัมภีร์ การปฏิบัติงานปกหนังสือคัมภีร์มิก็แค่กระทำปลอกยกให้มีอยู่ประโย
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้(ดีโพลมา2211)
  เปาบุ้นจิ้น เทพแห่งความยุติธรรม 14(ดีโพลมา2210)
  คลิปไฮไล้ท์บอลโลกBrazil 1 – 7 Germany(ดีโพลมา2209)
  ชมเชยข้าราชการดีๆ(ดีโพลมา2208)
  ถอดรหัส T25 โปรแกรมออกกำลังกายที่ใครๆก็พูดถึง ได้ผลหรือไม่ และผลข้างเคียงมีไหม?
  วันนี้เรามาสู่ร้อยกรองเหตุการณ์กระไรประณีตน๊า
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2207)
  เปาบุ้นจิ้น เทพแห่งความยุติธรรม 13(ดีโพลมา2206)
  โรงพยาบาลจุฬาฯรับสมัครบุคคล(ดีโพลมา2205)
  6 Distributed File Systems For Big Data
  งานแต่งงานของวิจิตรา&เทพฤทธิ์(ดีโพลมา60757)
  ข้าพเจ้ามาริบัดกรีเกียดกันเป็นผลดีกระทั่งคะทูเดย์ผมมาริทรรศนะขนมหวานมูรธ
  รวมคลิปแกล้งคน(ดีโพลมา2204)
  คมความคิด (แนวทางธุรกิจ): ร้านอาหาร
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้(ดีโพลมา2203)
  คลิปไฮไล้ท์บอลโลกเมื่อวานนี้ (ดีโพลมา2202)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้(ดีโพลมา2201)
  รวมคลิปแกล้งคน ตอนที่ 1(ดีโพลมา2200)
  คลิปไฮไล้ท์บอลโลกวันนี้ (ดีโพลมา 2199)
  คลิปไฮไล้ท์บอลโลกเมื่อวันนี้(ดีโพลมา2198)
  สวัสดีจ้ะล่าสุดกระผมเล่าเขตข้าพเจ้ามุ่งหวังจะบรรยายทั้งเป็นกถาข็อุราโกแล็ตอิอิ
  รวม “อักษรย่อภาษาอังกฤษ” ที่วัยรุ่นต่างชาติชอบใช้ และที่พบเจอได้บ่อยๆ
  แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อ(คสช.) ได้ที่นี่(ดีโพลมา2197)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้(มีหลายข่าว)(ดีโพลมา2196)
  ตลกฮาๆมุขชวนคิด (ดีโพลมา2195)
  จิมทอมป์สัน ฟาร์ม
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้(ดีโพลมา2194)
  หนังเรื่อง จอมขมังเวทย์(ดีโพลมา2193)
  ชมเชยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน(ดีโพลมา2192)
  เป็นไปได้หรือที่เราขายก๊าซ NGV ให้มาเลเซียแค่ 5 สตางค์/กิโลกรัม

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 436.8008ms