เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 8644 คน
PAWIN
ชื่อบลอก
 
ปฎิทิน
 
 

<เมษายน 2557>
 
1431123456
1578910111213
1614151617181920
1721222324252627
182829301234
19567891011
 
     
 
สถิติบลอกนี้
 
 
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 79756
  • เฉพาะวันนี้ 22
  • ความคิดเห็น 513
  • จำนวนเรื่อง 10
ให้คะแนนบลอกนี้
แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
 
     
สังคมศึกษา - อาณาจักรสุโขทัย
27 เมษายน 2548 - 20:49:00

การก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
ก่อนการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
ในดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนมีคนไทยตั้งบ้านเมืองอยู่ภายใต้อำนาจของขอม ขอมสบาดโขลญลำพงเข้ายึดสุโขทัยไว้ พ่อขุนผาเมืองซึ่งเป็นพระราชบุตรเขยของกษัตริย์ขอมกับพ่อขุนบางกลางหาวสองผู้นำไทยช่วยกันไปยึดสุโขทัยคืนมา
พ่อขุนผาเมืองได้เชิญพ่อขุนบางกลางหาว ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงสุโขทัย พร้อมทั้งทรงมอบพระนามและพระแสงขรรค์ไชยศรี ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากกษัตริย์ขอมให้ พ่อขุนบางกลางหาวจึงมีพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงปกครองสุโขทัย
 กษัตริย์ของพระราชวงศ์พระร่วง

กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีของไทยยาวนานเกือบ 200 ปี มีกษัตริย์ปกครอง 9 พระองค์ คือ
1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
2. พ่อขุนบานเมือง
3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
4. พญาเลอไทย
5. พญางั่วนำถม

6. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
7. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 2
8. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย)
9. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)

การปกครองสมัยสุโขทัย
 ลักษณะการปกครองสมัยสุโขทัย
การปกครองสมัยสุโขทัยระยะแรก เป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูก พระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวใหญ่ที่สุด ทรงปกครองดูแลราษฎรอย่างใกล้ชิดเหมือนพ่อปกครองลูก โดยเฉพาะสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ใดมีเรื่องเดือดร้อนก็สามารถเข้าเฝ้าถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพ่อขุนได้โดยตรง     ดังข้อความในจารึกหลักที่ 1 ความว่า

"ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้นั้น ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมื่อถามสวนความแก่มันด้วยซื่อ ไพร่ในเมืองสุโขทัยจึงชม"

รูปแบบของการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนปลายเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) โดยพระพุทธศาสนาเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในด้านการปกครอง ผู้ปกครองได้นำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเรียกว่า ธรรมราชา หรือ ธรรมในการปกครอง

การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองหัวเมืองสมัยสุโขทัย ในสมัยแรก ๆ พระราชอาณาเขตไม่กว้างขวาง สมัยที่พระราชอาณาเขตกว้างขวางมาก คือ รัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
   การปกครองราชธานีและหัวเมืองต่าง ๆ แบ่งออกเ›็น
1. เมืองหลวงหรือราชธานี อาณาจักรสุโขทัยมีกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เมืองหลวงหรือราชธานีเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองดูแลเอง
2. หัวเมืองชั้นใน หรือเมืองลูกหลวง ตั้งอยู่รายรอบราชธานีทั้ง 4 ทิศ หัวเมืองชั้นในพ่อขุนจะแต่งตั้งพระญาติวงศ์ใกล้ชิดไปปกครอง
3. หัวเมืองชั้นนอก หรือ เมืองพระยามหานคร ผู้ปกครองเมือง ได้แก่ เจ้านายหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่พ่อขุนโปรดเกล้าฯ ให้ไปปกครองเมืองนั้น ๆ
4. เมืองประเทศราช เมืองที่อยู่นอกอาณาจักร ชาวเมืองเป็นคนต่างชาติ พ่อขุนจะกำหนดให้เจ้านายของเมืองนั้น ๆ ปกครองกันเอง แต่ต้องถวายเครื่องราชบรรณาการต่อพระเจ้ากรุงสุโขทัยตามกำหนด
 
เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ลักษณะเศรษฐกิจสมัยสุโขทัย ขึ้นอยู่กับอาชีพหลักของราษฎร คือ การเกษตรกรรม หัตถกรรม และ ค้าขาย

       การเกษตร
อาชีพหลักของชาวสุโขทัย คือ เกษตรกรรมได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และการเลี้ยงสัตว์ ชาวสุโขทัยมีการสร้างระบบชลประทานที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากสุโขทัยมีปัญหาความแห้งแล้งในฤดูแล้ง เพราะดินเป็นดินปนทราย ทำให้ดินไม่อุ้มน้ำจึงมีการสร้างเขื่อนดินทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองสุโขทัย เขื่อนดินนี้เรียกว่า สรีดภงส์    หรือ ทำนบพระร่วง สำหรับเก็บกักน้ำไว้ภายในหุบเขา และขนระบายน้ำเข้าไปใช้ภายในตัวเมือง และบริเวณใกล้เคียงตัวเมือง นอกจากนี้ภายในตัวเมืองยังมีการขุดสระน้ำที่เรียกว่า ตราพัง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สอย

       หัตถกรรมอุตสาหกรรม
ผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงมากของสุโขทัยคือ เครื่องสังคโลก มีแหล่งผลิตอยู่ที่เมืองศรีสัชนาลัย และเมืองสุโขทัย สินค้าเครื่องสังคโลกที่ผลิต ได้แก่ ถ้วย โถ จาน ไห กระปุก เป็นต้น นอกจากค้าขายกันภายในประเทศแล้ว ยังส่งออกไปขายต่างประเทศอีกด้วย

       การค้าขาย

การค้าขายในสุโขทัย เป็นการค้าแบบเสรี มีตลาดเป็นศูนย์กลางการค้า เรียกว่าตลาดปสาน การค้าขายระหว่างเมืองจะไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่านดังศิลาจารึก กล่าวว่า

"เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง"

เป็นการส่งเสริมทางด้านการค้า ทำให้พ่อค้าจากดินแดนอื่นเข้ามาติดต่อค้าขายกับสุโขทัยเพิ่มมากขึ้น
 
ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
 

 ลักษณะสังคม
สังคมของชาวเมืองสุโขทัยเป็นสังคมเกษตรกรรม ขณะเดียวกันก็มีพระพุทธศาสนาเป็นขวัญในการดำเนินชีวิต มีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้อบรมสั่งสอน และศูนย์กลางของสังคมจะอยู่ที่วัด ประเพณีของชาวสุโขทัยล้วนเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น
- งานนมัสการพระพุทธปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
- งานลอยกระทงวัดตระพังทอง
- งานทอดกฐิน

 ศิลปะและวัฒนธรรม
สุโขทัยได้สร้างสรรค์วามเจริญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกให้กับคนไทยยุคหลังมากมาย ได้แก่ ความเจริญทางด้านศาสนา ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี

ศาสนา
ชาวสุโขทัยนับถือพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจดังคำกล่าวในศิลาจารึกว่า "มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน และทรงศีล เมื่อพรรษาทุกคน" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

ศิลปกรรม
ศิลปกรรมสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยสร้างขึ้นเพื่อการกุศล มีลักษณะประณีต สวยงาม มีคุณค่า แบ่งเป็น
1. สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ สถูปเจดีย์ เจดีย์จะเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือทรงดอกบัวตูม ซึ่ง ปรากฏทั่วไปในสุโขทัย เป็นเจดีย์แบบสุโขทัยแท้ นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างเจดีย์ทรงลังกามีลักษณะทรงกลม
2. สาขาประติมากรรม สมัยสุโขทัยนิยมหล่อพระพุทธรูปโลหะผสมสำริด เช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางลีลา
3. สาขาจิตรกรรม จิตรกรรมที่พบสมัยสุโขทัยมีทั้งภาพลายเส้น และภาพสีฝุ่น มีภาพจำหลักลายเส้นลงในแผ่นหินชนวนเป็นภาพชาดก พบที่วัดศรีชุมเมืองสุโขทัย
ภาษาและวรรณกรรม
พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ลายสือไทย เมื่อ พ.ศ. 1826 ดัดแปลงมาจากอักษรขอมและมอญโบราณ
วรรณกรรมที่สำคัญในสมัยสุโขทัยได้แก่
1. ศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทำให้เราทราบเรื่องราวของสุโขทัยในอดีต
2. ไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถา เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) เขียนเป็นบทร้อยแก้ว เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนในพุทธศาสนา
 

อาณาจักรสุโขทัยดำรงความเป็นรัฐอิสระได้ประมาณ 200 ปี ใน ปี พ.ศ. 1981 ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา นับเป็นการสิ้นสุดอาณาจักรสุโขทัยตั้งแต่บัดนั้น
       เมื่อเรามองย้อนไปในอดีต ทุกคนจะตระหนักถึงความพยายามของบรรพบุรุษไทย ที่ใช้เวลายาวนานในการสร้างความเจริญไว้ให้ลูกหลาน นับว่าเป็นมรดกของชาติทางด้านวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในปัจจุบัน
องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ศิลปวัฒนธรรมของสุโขทัยเป็นมรดกโลก อันหมายถึงเป็นมรดกแห่งมวลมนุษยชาติ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราซึ่งเป็นอนุชนรุ่นหลังจะได้ปฏิบัติตนให้สมกับคุณค่าอันประมาณมิได้ของมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยอ่านทั้งหมด: 55458, ความเห็นทั้งหมด: 103
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
โดย - ไม่เชื่อ - วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เวลา 19:19

เนื้อหาดีมีสาระ
โดย - เมย์ sw.kp. - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา 17:44

อืม
โดย - 555666+++999888 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา 19:27

ดี
โดย - 4555 - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา 20:49

ดีมากเลยค่ะ
โดย - คุกกี้จัง - วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เวลา 16:01

 ข้อความดีมากเลยค่ะ
โดย - 007.com - วันที่ 1 มกราคม 2551 เวลา 15:50

เก่งมั่กมากนะคะ ขอชม แต่ว่า คุณแม่อยากได้ แผนที่เป็นรูปใหญ่หน่ะค่ะ ลูกสาว ป.4 จะเอาไปใช้ประกอบการเรียน ช่วยส่งมาให้หน่อยได้มั้ยคะ ที่ tuztiz@hotmail.com นะคะ ขอบใจมากจ๊ะ
โดย - แม่ TiZZZ - วันที่ 8 มกราคม 2551 เวลา 19:16

ดีก๊าบ
โดย - 5454*** - วันที่ 13 มกราคม 2551 เวลา 16:33

แหล่มอ่ะ   

ใช้ทำงาน  อิอิขอบคุณมากๆค่ะ
โดย - หางาน - วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 เวลา 17:16

 กะลังหาอยู่พอดีเลย ขอบคุณมากๆ ครับ
โดย - คนจร - วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 เวลา 23:43

เอามาทำงานดีกว่า
โดย - ฝน - วันที่ 16 สิงหาคม 2551 เวลา 13:23

 ดีมากๆครับ
โดย - ไม้โท - วันที่ 19 สิงหาคม 2551 เวลา 19:16

ดีมากค่ะ
โดย - อัน - วันที่ 22 สิงหาคม 2551 เวลา 17:10

 แย่มาก
โดย - 123456789224555 - วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 18:19

 19001900
โดย - 19001900 - วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 18:24

ดีมั้ง


โดย - 19001900 - วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 18:25

 ดีใช้ได้   555+
โดย - อุ - วันที่ 14 กันยายน 2551 เวลา 18:32

ก้อดีนะ...แต่น่าจะระเอียดกว่านี้หน่อยอ่ะ
โดย - .... - วันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 19:41

 น่าจามีลักษณะด้วยนะ
โดย - คนกำลังยุ่ง - วันที่ 21 กันยายน 2551 เวลา 19:11

น่าจะมีภาพด้วยนะ
โดย - ขอบคุณ - วันที่ 12 ตุลาคม 2551 เวลา 8:33

รายงานเรื่องนี้เเจ่ม
โดย - คนสวย - วันที่ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 18:28

ดีมาก
โดย - ดี - วันที่ 21 ตุลาคม 2551 เวลา 11:00

โดย - bgh - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16:26

ดีดี
โดย - ซาร่าจัง - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา 18:23

ดีค่ะ
โดย - hayatee - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา 21:14

ขอบคุณมากเลยคับบป๋มๆๆ~o~
โดย - Little - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10:44

 แบงค์รักแก้มพูดเล่นดีจัง
โดย - ดัเพะพึ - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9:25

ขอบคุณมากๆค่ะ
ดีค่ะ
โดย - boom - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 18:21

ดีมากๆเลยค่ะ
โดย - boom - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 18:22

ดี มีสาระ

เเต่ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไร

ลาก่อน
โดย - nat - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10:44

454865846
โดย - ปภังกร - วันที่ 9 ธันวาคม 2551 เวลา 20:32

ดีมากๆอิอิ
โดย - เหาะ - วันที่ 10 ธันวาคม 2551 เวลา 20:58

ก็ดีนะ

มีเนื้อหาดี

แต่ยังไม่ตรงกับที่ต้องการ

แต่ของคุณมากๆนะ
โดย - โม - วันที่ 15 ธันวาคม 2551 เวลา 19:45

 ≤ชิวๆ≥
โดย - เด็กหล่อ - วันที่ 17 ธันวาคม 2551 เวลา 18:51

ถามหน่อยเหอะอาณาจักรสุโขทัยครบองค์ประกอบของรัฐสมัยหรือไม่
โดย - คนอยากร้ - วันที่ 26 ธันวาคม 2551 เวลา 17:49

 น่าจาละเอียดกว่านี้นะ
โดย - นาโน - วันที่ 27 ธันวาคม 2551 เวลา 13:54

เนื้อหาดีแต่ไม่ตรงตามที่ต้องการ.....วันหลังเอาเนื้อหามาเยอะๆหน่อย....นะค่ะ
โดย - ชญาณี - วันที่ 2 มกราคม 2552 เวลา 12:22

เนื้อหาดีแต่ไม่ที่ต้องการควรจะไปหาเนื้อหามาอีก
โดย - แพท - วันที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 18:17

เนื้อหาดีแต่ไม่ที่ต้องการควรจะไปหาเนื้อหามาอีก
โดย - แพท - วันที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 18:18

เนื้อหาดีแต่ไม่ที่ต้องการควรจะไปหาเนื้อหามาอีก
โดย - แพท - วันที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 18:19

อือก้ดีนะ

มีสาระดี
โดย - กุไง - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10:33

กพพะพั
โดย - เเดเด - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 19:57

 แย่มากเนื้อหาก็ไม่ครบถ้วนกระบวนความ
โดย - ผู้ไม่ออกนาม - วันที่ 5 กันยายน 2552 เวลา 15:34

ก้อน่าจะบอกมั่งนะคะว่า
 สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
2. พ่อขุนบานเมือง
3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
4. พญาเลอไทย
5. พญางั่วนำถม

6. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
7. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 2
8. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย)
9. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)


น่ะค่ะ มันเปนยังงัยย
โดย - น่ารัก - วันที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 16:22

งง ค่ะ
โดย - น้ำหวาน - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13:21

 เหมือนที่ครูสอนเลยค่ะ
โดย - น้ำหวาน - วันที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 17:37

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย - เท่ - วันที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 17:29

หรอยแรง
โดย - เท่ เด็กใต้ - วันที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 17:32

 แหล่มปายเรยคับป๋ม
โดย - เก๋ เด็กใต้ - วันที่ 8 มกราคม 2553 เวลา 17:47

ดีมากเลย หนูกำลังต้องการ ทำรายงานอยู่เลย
โดย - เบว - วันที่ 14 มกราคม 2553 เวลา 21:19

ขอบคุณมากนะค่ะที่ทำให้หนูมีรายงานส่ง
โดย - เคโรโระ - วันที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 16:48

ดีมากเลยค่า
โดย - ผู้เรียน - วันที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 18:14

ดี
โดย - .......... - วันที่ 30 มกราคม 2553 เวลา 19:50

ดีมาก
แต่ควรจะให้มีสาระกว่านี้
แบบว่าข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความ
จะดีมากเลยฮ่ะ
โดย - Wonder guy - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 21:15

ขอบคุณค่ะ
โดย - เคธี่ - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16:23

น่าสนใจประเทศไทย ได้ความรู้ดี ดีกว่าไปกินเหล้าเล่นเกมไปไหนๆ
                                             ผู้เฒ่า
โดย - KCDesign - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 20:14

เขียนได้เหี้ยมาก ไร้สาระสุดๆ  หมายังไม่อยากจาอ่านเลย
โดย - ฉันชนก สุวรรณแส - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9:10

ขอบ คุณ มาก คับ ...


สาระ ดี มากเลย !~
โดย - เด็กเรียนซ้อม.. - วันที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 20:20

กำลังจะสอบ *-*

ก็ต้องหา ....
โดย - smillove - วันที่ 15 มีนาคม 2553 เวลา 18:00

เครียดจัด
โดย - iZAN - วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 เวลา 14:21


โดย - แด้ - วันที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 5:44

แอ๊ บ เ เบ๊ว ที่สุด เลย. ?
โดย - แตด - วันที่ 2 สิงหาคม 2553 เวลา 18:36

 เนื้อหาเยอะดีคร่ะ  ชอบมาก
โดย - พลอย - วันที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 14:22

 <font>color"red"Zise=46</font>
ขอบคุณคร๊  เอา ไป ถาม การ บ้าน ก่อน เนอะ  </font>
โดย - nuude_e@windows - วันที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลา 19:25

thank wa
โดย - lnw - วันที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 18:49

ดีมากๆ
โดย - นาส - วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 11:04

ไอบ้า
โดย - ฟิวส์ - วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 11:06

 คีดดี5555555555555555555555555555555555555555555555555มาก-
โดย - ra - วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 11:11

 555555555555555555555555555555555555จากผู้หวังดีระวังโดนแฟนทิ้ง
โดย - jr - วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 11:14

 เรื่องที่อ่านดีมาก
โดย - บาสป.4/2 - วันที่ 4 กันยายน 2553 เวลา 17:43

สรุปได้ดีค่า  อิๆ
โดย - คนที่เซง - วันที่ 12 กันยายน 2553 เวลา 13:42

ดีมากกกกก  กำลังอยากได้ไปเขียนรายงานอยู่พอดี
โดย - ดี - วันที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 22:26

 แผนผังไม่มีเลยอ่ะ

เซง!!
โดย - เซงอ่ะดิ - วันที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 19:53

 เยอะจัง
โดย - จ๊าบ - วันที่ 26 ธันวาคม 2553 เวลา 16:37

 5555555555555555
โดย - จ๊าบ - วันที่ 26 ธันวาคม 2553 เวลา 16:40

  good
โดย - กุหลาบน้อย - วันที่ 3 มกราคม 2554 เวลา 11:50

 ขอบคุณค่ะ
โดย - กุหลาบน้อย - วันที่ 3 มกราคม 2554 เวลา 12:16

 สนุกดี


มีความรู้ดีว่ะ


ขอบคุณครับบบบบบ

โดย - นามแฟง - วันที่ 29 มกราคม 2554 เวลา 10:55

 ได้คามรู้ดี
โดย - 555+ - วันที่ 29 มกราคม 2554 เวลา 22:27

 อะไรเนี่ย 55555555555555+ อย่าคิดมาก
โดย - อีฟ - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15:21

 ดีดี
โดย - นีok - วันที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 11:21

ขอบคุณค่ะ
โดย - .... - วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 20:36

:-)
โดย - 0007 - วันที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 11:17

ดีโคตรเลยพี่เว้ยเห้ย
โดย - 56656 - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12:12

จัยมาก ๆ เรย
โดย - คน - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา 8:57

ดีคะหาข้อมูลไปทำงาน
โดย - :) - วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13:35

ก้อดีนะแต่รุปแบบเว็บอะดีกว่านี้หน่อยกะได้
เนื้อหามะค่อยละเอียดอ่าอ่านยาก-0-
โดย - คนช่างติ - วันที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 8:53

เนื้อหาดี มีสาระครับ
แล้วพวกที่โพสต์ด่าเนี้ยเข้ามาดูทำไมครับ -*-
โดย - คน - วันที่ 4 มกราคม 2555 เวลา 19:25

ถ้ามีวัดที่สร้างขึ้นในสมัยนี้คงดี
โดย - น้องมายด์ ชิมิ - วันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 16:49

เนื้อหาน่าจะหนักกว่านี้ ๆ ตัวหนังสือเล็กมองไม่เห็น ไม่ดี
โดย - จ๊อบบ้า - วันที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 20:19

น้อยมาก
โดย - คน - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17:00

ดีดี
โดย - ....... - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16:22

ละเอียดมากเลยค่ะ
โดย - ... - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 21:06

เรื่องราวดีมาก
โดย - น้องฝน - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11:47

ดีมากเลย
โดย - โบ - วันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 20:21

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลยค่ะสุดยอดมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
โดย - เฟร์ - วันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 20:25

ดีมากเลยคะ   ขอบคุณคะ
โดย - หญิง - วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 5:44

มันไม่มีหัวเมืองอ่าา -*- กาก  - -'
โดย - NongKwannn ' ni - วันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 14:01

มันน้อยมากก -*- เอามาเพิ่มหน่อยก้อดีน้ะ โคดน้อยอ่าาา - -
โดย - -.........- - วันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 14:03

แอ้ดมินช่วยตอบกระทู้หน่อยน้าาาาา -*-
โดย - Milk Milk'z - วันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 14:05

อ่าวววว ' เราใจตงกันอ่ะมิ้ว เข้าเพจเดียวกัน 555
โดย - NongKwannn ' ni - วันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 14:13

ขอบคุณค่ะ
โดย - เฟิร์น จ๊ะ จ๋า - วันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 19:27

ดี แต่เขียนไม่รู้เรื่อง
โดย - Kaw - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8:48

แสดงความเห็น
ข้อความ
   
  
 
 
   
แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
จาก  
พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

พิมพ์งานออนไลน์ ใช้เน็ตพื้นฐานทำงาน วันละ 2-3 ชั่วโมง
งานพาร์ทไทม์ รับงานกลับมาทำที่บ้าน ใช้ word ทำงาน ที่นี่เลย
5 อันดับเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ
สุเทพ เวทีสวนลุมพินี 18 04 57(ดีโพลมา1971)
สุเทพ เวทีสวนลุมพินี 18 04 57
Sv พระศิวะ แผ่นที่ ๓๓(ดีโพลมา1970)
ปชป.เตรียมทีมกฏหมายฟ้อง ศอ.รส.(ดีโพลมา1969)
ศาล รธน.พิจารณาคำขอนายกฯ(ดีโพลมา1968)
งานนอกเวลา ทำหลังเลิกงาน จ่ายรายวัน สนใจงานคลิกที่นี่ด่วน
สุเทพ เวทีสวนลุมพินี 17 04 57(ดีโพลมา1967)
Sv พระศิวะ แผ่นที่ ๓๒(ดีโพลมา1966)
เวทีสวนลุมพินี 16 04 57(ดีโพลมา1965)
Sv พระศิวะ แผ่นที่ ๓๐(ดีโพลมา1964)
เปิ้ล ไอริณ" ไม่ยอม "แมน-ใบเตย"(ดีโพลมา1963)
งานรายได้เสริม ทำเป็นงานอดิเรก ยามว่าง สนใจคลิก
รีวิวพิเศษ ทงคัตสึ ไมเซน Tonkatsu MAiSEN พาไป Root Trip ถึงไมเซน ประเทศญี่ปุ่น
ดีโพลมา1960)ไปเที่ยวpattaya dolphin worldและซีมูนรีสอร์ท
สุเทพ เวทีสวนลุมพินี 15 04 57(ดีโพลมา1962)
Sv พระศิวะ แผ่นที่ ๒๙ (ดีโพลมา1961)
https://www.youtube.com/watch?v=oifxuZZ9F7A
รับนักเรียนนักศึกษาหางานพิเศษช่วงปิดเทอม รับจำนวนมาก คลิกเลยที่นี่ค่ะ
ร้อยข่าวสุดสัปดาห์ 13 04 57(ดีโพลมา1959)
รับคนคีย์ข้อมูลผ่านเน็ต จำนวนมาก สามารถทำที่บ้านได้
Sv พระศิวะ แผ่นที่ ๒๘(ดีโพลมา1958)
เวทีสวนลุมพินี 12 04 57(ดีโพลมา1957)
พระมหาสมปอง บรรยายธรรม(ดีโพลมา1956)
งานพิเศษหลังเลิกเรียน-เลิกงาน ทำช่วงเย็น สนใจคลิกเลย
สุเทพ เวทีสวนลุมพินี 12 04 57(ดีโพลมา1955)
Sv พระศิวะ แผ่นที่ ๒๗(ดีโพลมา1954)
ประยุทธ์" ยันไม่ปล่อยให้เกิดความรุนแรง (ดีโพลมา1953)
งาน part time งานยอดนิยมของวัยรุ่น
Sv พระศิวะ แผ่นที่ ๒๖(ดีโพลมา1952)
ติดตั้ง DHCP ubuntu server 10.04
การติดตั้งODBC Driver3.51บนwin64bit
สุเทพ เวทีสวนลุมพินี 10 04 57 (ดีโพลมา1951)
งานพิมพ์ข้อมูลผ่าน word สามารถทำเป็นงานนอกเวลาได้ค่ะ
ตุ๊ก ญาณี เปิดใจโดนปลด! จากพิธีกร! (ดีโพลมา1950)
ชวนนท์ บี้ รัฐบาล ให้เร่งรัดจับตัวนายโกตี๋(ดีโพลมา1949)
Sv พระศิวะ แผ่นที่ ๒๕(ดีโพลมา1948)
การติดตั้ง dhcp 3-server บน Ubuntu
การติดตั้ง DHCP บน Ubuntu 12.04.4 TLS
รับด่วน งานคีย์ข้อมูล งานนอกเวลา ทำหยุดเสาร์-อาทิตย์
สุเทพ เวทีสวนลุมพินี 09 04 57(ดีโพลมา1947)
Sv พระศิวะ แผ่นที่ ๒๔(ดีโพลมา1946)
'งานแถลงข่าว"เริงลีลาศเพลงลาติน(ดีโพลมา1945)
ยังรับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ ปี 93 หรือไม่?
มหาสงกรานต์ ดินแดนเสน่ห์ ทะเลวัง
ตรวจดูเลขพัสดุ สินค้า
หางานเสริม คีย์ข้อมูล รับงานมาทำที่บ้าน คลิกที่นี่ด่วนค่ะ
สุเทพ เวทีสวนลุมพินี 08 04 57 (ดีโพลมา1944)

เลือกดูบลอก Search:
ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 156.0003ms