เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 6582 คน
กลุ่มอำนวยการ
บ้านไร่ ทุ่งต้อม
 
หัวข้อล่าสุด
 
  
   
 
ปฎิทิน
 
 

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<กุมภาพันธ์ 2016>
กุมภาพันธ์ 2016
 
525262728293031
61234567
7891011121314
815161718192021
922232425262728
1029123456
 
   
 
สถิติบลอกนี้
 
 
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 64519
  • เฉพาะวันนี้ 1
  • ความคิดเห็น 5
  • จำนวนเรื่อง 3
ให้คะแนนบลอกนี้
แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
 
   
ตัวอย่างการรายงานสรุปและประเมินโครงการ
10 กุมภาพันธ์ 2554 - 16:04:00

 

รายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการประเมิน

โครงการอบรมวิชาชีพ การปลูกผักปลอดสารพิษ

โครงการ อบรมวิชาชีพ การปลูกผักปลอดสารพิษ ได้จัดอบรมกลุ่มเกษตรยั่งยืนแบบพอเพียงบ้านหนองไหว เพื่อนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ สร้างความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญเพื่อนำไปสู่การผลิตเพื่อเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรรายอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลน้ำบ่อหลวง

๒) สถานที่จัดกิจกรรม ที่ทำการกลุ่มเกษตรยั่งยืนแบบพอเพียงบ้านหนองไหว บ้านหนองไหว หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

๓) วันที่จัดกิจกรรม วันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔

๔) รูปแบบการจัดกิจกรรม บรรยายและฝึกปฏิบัติ

๕) เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ (รายละเอียดเนื้อที่ภาคผนวก)

- การเตรียมแปลงวิธีที่ 1

- การเตรียมแปลงวิธีที่ 2

- การเตรียมแปลงวิธีที่ 3

- ประโยชน์ของการเตรียมแปลงทั้ง 3 วิธี

- เทคนิคการทำถั่วฝักยาวให้ฝักดก

- การแก้ปัญหาถั่วลิสงไม่เต็มเม็ดทุกข้อ

- วิธีการเตรียมปลูกผักปลอดสารพิษอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

- การจัดการกลุ่ม

- ตลาด

๖) ผู้เข้ารับการอบรม

- กลุ่มเกษตรยั่งยืนแบบพอเพียงบ้านหนองไหวจำนวน ผู้ชาย ๑๓ คน ผู้หญิง ๙ คนรวม ๒๒ คน

๗) ผู้เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรม

วิทยากร

ชื่อวิทยากร นายแดง พลอยแดง ประธานกลุ่มพักปลอดภัยอำเภอแม่วาง

ผู้ช่วยวิทยากร นายสวิง ปุ๊ดหน้อย สมาชิกกลุ่มพักปลอดภัยอำเภอแม่วาง

ผู้ดำเนินรายการ และผู้ประสานงาน นางวงเดือน ศิริกุล ครู กศน.ตำบลน้ำบ่อหลวง

เครือข่ายที่ร่วมจัด - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอ.สันป่าตอง

๘) งบประมาณ

งบการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอสันป่าตอง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ดังนี้

- ค่าวัสดุจำนวน ๔,๑๐๐ บาท

- ค่าวิทยากร ๙๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท

สรุปการทำเวทีชาวบ้าน

การส่งเสริมอาชีพ ตำบลน้ำบ่อหลวง

๑. หลักการและเหตุผล

สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทั่วไป ทั้งในส่วนของการเลิกจ้างงาน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย คุณภาพชีวิต ภาวะทุพโภชาการและอื่นๆ ในส่วนของเกษตรกรซึ่งเป็นกำลังภาคการผลิต พืชและสัตว์ เป็นแหล่งอาหารแก่สังคม ต่างประสพปัญหาได้รับผลกระทบรุนแรงด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะต้นทุนการผลิต ประเภทปุ๋ยและยา รวมถึงราคาผลผลิตตกต่ำ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรประสพปัญหาดังกล่าว เกษตรปลอดสารพิษ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่สามารถเลือกซื้อเพื่อความปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกพืชผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีมากขึ้น

กศน.ตำบลน้ำบ่อหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันป่าตอง ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหา และมหันตภัยจากสารเคมี จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อเป็นอีกมทางเลือกหนึ่งให้แก่กลุ่มเกษตรยั่งยืนแบบพอเพียงบ้านหนองไหวมีทางเลือกเพิ่มขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสินค้าปลอดภัยจากสารพิษให้ได้มาตรฐาน

๒. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน ความคุ้มค่าภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการผักปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงใหม่

๓. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญเพื่อนำไปสู่การผลิตแบบของการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรรายอื่น ๆ

๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีระบบการผลิตสินค้าปลอดสารพิษที่ได้มาตรฐาน

๒. พัฒนาการผลิตและวิเคราะห์ต้นทุน ความคุ้มค่าภายใต้โครงการบริหารจัดการโครงการผักปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงใหม่

๓. มีการพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อนำไปสู่การผลิตแบบของการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรรายอื่น ๆ

๔. กรอบแนวคิดในการประเมิน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการประเมินโครงการโครงการอบรมวิชาชีพ การปลูกผักปลอดสารพิษ ๒ ประเด็นคือ ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการอบรม รายละเอียดดัง

ตาราง ๑ กรอบการประเมิน

ประเด็น การประเมิน

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล

เครื่องมือ

การวิเคราะห์

๑.ความคิดเห็นต่อการเข้ารับการอบรม

-ความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม

-ค่าเฉลี่ยของ การตอบตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป

ผู้เข้ารับการอบรม๒๒ คน

-แบบสอบถามถามรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี ๕ ระดับ

- หาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์

๒ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการอบรม

-จำนวนผู้เข้ารับการอบรมนำไปปฏิบัติจริง

-ผู้เข้ารับการอบรมนำไปปฏิบัติจริงร้อยละ๕๐ %

ผู้เข้ารับการอบรม ๒๒ คน

-แบบสังเกต/

สัมภาษณ์

-การหาค่าความถี่

-ค่าร้อยละ

๕. ขอบเขตของการประเมิน

การประเมิน โครงการอบรมวิชาชีพ การปลูกผักปลอดสารพิษ

ในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ทำการกำหนดขอบเขตของการประเมินในด้านแหล่งข้อมูลและเนื้อหา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย

๑.๑ ผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมวิชาชีพ การปลูกผักปลอดสารพิษ

จำนวน ๒๒ คน

๑.๒ ครู กศน.ตำบลน้ำบ่อหลวง

๒. เนื้อหาที่ใช้ในการประเมิน

การประเมินโครงการฝึกอบรมโครงการอบรมวิชาชีพ การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะทำการประเมินดังนี้

๒.๑ ความคิดเห็นของผู้รับการอบรม เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ ด้านหลักสูตร ด้านวิทยากร และด้านสถานที่ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

๒.๒ ผลที่เกิดกับผู้เรียน นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติจริง เป็นการประเมินผลการปฏิบัติ การปลูกพักปลอดสารพิษ เกี่ยวกับ การทำแปลง ชนิดของปุ๋ย ชนิดพืชที่ปลูก การปราบวัชชีพ การปราบแมลงศัตรูพืช การรวมกลุ่ม และการตลาด

๖. วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการแบ่งออกเป็น ๓ ตอนคือ

๑. การทำเวทีสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน

๒. การอบรมให้ความรู้และปฏิบัติจริงในพื้นที่ของผู้เข้าร่วมการอบรม

๓. การประเมินการฝึกอบรม

ตอนที่ ๑ การทำเวทีสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน

๑) บริบทชุมชน

ตำบลน้ำบ่อหลวง เดิมขึ้นกับ ตำบลสันกลาง ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นตำบลน้ำบ่อหลวง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. 2535 ตำบลน้ำบ่อหลวง ได้ถือเอานามตามบ่อน้ำขนาดใหญ่ ตามคำบอกเล่าสืบต่อกันมา มีมหาเศรษฐีนามว่าพระโค ได้สร้างวัดขึ้นพร้อมกับได้ขุดบ่อน้ำขนาดกว้าง 3.5 เมตร ลึก 19 เมตร จำนวน 1 บ่อ ราวปี พ.ศ.1323 รวมระยะเวลา จนถึงปัจจุบันประมาณพันปีเศษ และบ่อน้ำขนาดใหญ่นี้เรียกเป็นภาษาพื้นเมืองว่า

“ น้ำบ่อหลวง “

ตั้งอยู่ที่ อาคารญาณโสพิศ( ศาลาอเนกประสงค์ ) บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ติดกับ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อที่ ตำบลน้ำบ่อหลวงมีพื้นที่ 27.385 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปตำบลน้ำบ่อหลวงมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขา ลำห้วย ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ มีสภาพเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด ชื่อป่าแม่ขาน - แม่วาง มีแหล่งน้ำการเกษตร 1. ลำน้ำขาน 2. คลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง สภาพพื้นที่การเกษตรมีน้อยไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ

๒) การเตรียมการ

1.จัดเตรียมเอกสารการประชุม/จดหมายเชิญผู้เข้าร่วมประชุม

2.เตรียมข้อมูลพื้นฐานตำบลน้ำบ่อหลวง

3.ประสานผู้นำชุมชนประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานแม่บ้าน, ประธานอสม,อาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบลน้ำบ่อหลวงนัดหมายทำเวทีประชาคมเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน ในวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2553

4.จัดเตรียมเอกสาร การทำเวทีชาวบ้าน(แผนการวิเคราะห์ชุมชนในการประกอบอาชีพ)

5.ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน

o นางวงเดือน ศิริกุล ครู กศน. ตำบลน้ำบ่อหลวง

o นายก่อเกียรติ พรอ้าย ครู กศน. ตำบลบ้านแม

o นายธนภูมิ ชมภูรัตน์ ครู กศน. ตำบลทุ่งสะโตก

o นางโชติดารา ใจหน้อย พนักงานราชการ (ที่ปรึกษาทีมโซน)

๓) ดำเนินการ

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีชาวบ้าน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. ผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คน ณ ศูนย์ กศน. ตำบลน้ำบ่อหลวง

2. นางวงเดือน ศิริกุล แนะนำทีมงาน

3. นางโชติดารา ใจหน้อย แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีชาวบ้าน

4. ได้เพิ่มเติมและให้ข้อคิดประชาคมเพื่อคัดเลือกอาชีพของหมู่บ้านเพื่อนำไปประกอบอาชีพและต่อยอดอาชีพที่ทำกันอยู่แล้วเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว

5. โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 9 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานแม่บ้าน,ประธาน อสม., อาสาสมัคร กศน.ตำบลน้ำบ่อหลวงและมีกลุ่มเกษตรยั่งยืนแบบพอเพียงบ้านหนองไหวและกลุ่มผู้สูงอายุบ้านจอมแจ้งเข้ามาร่วมทำเวทีด้วย ร่วมกันระดมความคิดเห็นในสภาพปัญหา,ความต้องการของแต่ละหมู่บ้านตลอดจนหาแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสู่ปัจจัยความสำเร็จของชุมชน

6. ให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านออกมานำเสนอ ถึงสภาพปัญหา ความต้องการในการอบรมอาชีพ ตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปสู่ปัจจัยความสำเร็จของแต่ละหมู่บ้าน (ความต้องการให้ กศน. ตำบลน้ำบ่อหลวง เข้าไปส่งเสริมอาชีพด้านใด)

7. ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์อาชีพของชุมชนถึงความเป็นไปได้ของอาชีพนั้น ๆ

8. ทีมงานและตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านร่วมกันสรุปความต้องการอบรมอาชีพของแต่ละหมู่บ้าน

๔. สรุปผลการทำเวที

จากการทำเวทีชาวบ้านตำบลน้ำบ่อหลวงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ได้ผลสรุปดังนี้

ที่

หมู่บ้าน/ชุมชน

อาชีพที่ต้องการฝึกปฏิบัติ

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

1

บ้านโรงวัว

การเลี้ยงกบ

4,000

กุมภาพันธ์54

2

บ้านน้ำบ่อหลวง

กรแปรรูปอาหาร-ขนม

3,000

กุมภาพันธ์54

3

บ้านแพะสันใหม่

การแกะสลักเบื้องต้น

4,000

มีนาคม54

4

บ้านจอมแจ้ง

การอบรมการทำหมูกระจก

4,000

27 มกราคม 54

5

บ้านหนองห้า

การเลี้ยงกบ

4,000

เมษายน54

6

บ้านหนองไหว

การเลี้ยงไก่ไข่

4,000

เมษายน54

7

บ้านหัวฝาย

การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

3,000

9 กุมภาพันธ์ 54

8

บ้านห้วยโท้ง

การเลี้ยงปลาดุก

4,000

พฤษภาคม54

9

บ้านต้นแก้ว

การแปรรูปอาหาร-ขนม

3,000

มิถุนายน54

10

บ้านหนองหวาย

การแกะสลักเบื้องต้น

4,000

มิถุนายน54

11

กลุ่มเกษตรยั่งยืนแบบพอเพียงบ้านหนองไหว

การปลูกผักปลอดสารพิษ

5,000

25- 26 มกราคม 54

12

กลุ่มเกษตรยั่งยืนแบบพอเพียง

ทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ

ทำสวนหลังบ้าน/

3,000

กรกฎาคม54

รวม

-

45,000

-

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

- ผู้เข้าร่วมประชุมมาไม่ครบ

- แกนนำในชุมชนไม่ค่อยเห็นความสำคัญ

ข้อเสนอแนะ

- ควรจะมีการประชุมในช่วงเวลาที่ชาวบ้านว่างจากการทำงาน

ตอนที่ ๒ การอบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมในการอบรม

๑) ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม มีผู้ลงทะเบียน จำนวน ๒๒ คน

๒) พิธีเปิด ประธานในพิธีเปิดคือ นายวินัย ผลทิพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้ตั้งใจในการอบรมและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับงาน การประเมินโครงการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงงาน อย่างมีระบบระเบียบแบบแผน

๓)บรรยาย การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

- การเตรียมแปลงวิธีที่ 1

- การเตรียมแปลงวิธีที่ 2

- การเตรียมแปลงวิธีที่ 3

- ประโยชน์ของการเตรียมแปลงทั้ง 3 วิธี

โดย นายแดง พลอยแดงและนายสวิง ปุ๊หน้อยเป็นวิทยากรบรรยาย ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง

- เทคนิคการทำถั่วฝักยาวให้ฝักดก

- การแก้ปัญหาถั่วลิสงไม่เต็มเม็ดทุกข้อ

- วิธีการเตรียมปลูกผักปลอดสารพิษอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

- การจัดการกลุ่ม

- ตลาด

๔) การปฏิบัติจริงในพื้นที่ของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. กำหนดพื้นที่ปลูก

๒. วางแผนการปลูก

๓. เตรียมแปลง

๔. เตรียมปุ๋ย

๕. ปลูกพืชตามที่เกษตรกรกำหนด

๖. การติดตามประเมินผล

๗. การสรุปรายงานผลการปฏิบัติ

๕) การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็น

ของ ผู้เข้ารับการอบรม มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี ๕ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การอบรมเกี่ยวกับ ด้านหลักสูตร ด้านวิทยากร และด้านสถานที่ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม ทำการประเมินหลังการอบรม ใช้เวลา ๑๕ นาที

ตอนที่ ๓ การประเมินการฝึกอบรม

การประเมินครั้งนี้ต้องการสารสนเทศที่เป็นผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม และผลที่เกิดกับผู้เข้าอบรม จึงใช้การประเมิน ๑. แบบความพึงพอใจการเข้าอบรม ๒. แบบสังเกต/สัมภาษณ์ การปฏิบัติจริงในพื้นที่ของผู้เข้ารับการอบรม

๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้คือผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๒ คน ในการประเมิน

ครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด

๒) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

๒.๑ แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามรูปแบบ มาตราส่วนประมาณค่ามี ๕ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านหลักสูตร ด้านวิทยากร และด้านสถานที่ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม จำนวน ๑๒ ข้อ

๒.๒ แบบสังเกต/แบบสัมภาษณ์ การปฏิบัติจริงในพื้นที่ของผู้เข้าอบรม

๓) การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้ประเมินได้ดำเนินการดังนี้

๑. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน ครู กศน.ตำบลได้ดำเนินการจัดเก็บด้วย

ตนเอง

๒. แบบสังเกต/สัมภาษณ์การปฏิบัติจริงในพื้นที่ของผู้เข้าอบรม ครูกศน.ตำบลน้ำบ่อหลวงเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บด้วยตนเอง

๔) การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

๑ การศึกษาข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม

๒. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมจากแบบสอบถาม โดยนับ

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์เนื้อหา

ในกรณีที่ได้จากมาตราส่วนประมาณค่า ได้กำหนดเกณฑ์การให้ความหมายดังนี้

๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง ดีมาก

๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง ดี

๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง พอใช้

๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง ควรปรับปรุง

๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง ต้องปรับปรุง

การผ่านเกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึ้นไปและความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๓. การประเมินการปฎิบัติจริงในพื้นที่ โดยการสังเกต/สัมภาษณ์ วิเคราะห์เนื้อหา บรรยายตามสภาพจริง การผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้เข้าอบรมนำไปปฏิบัติจริงได้ถูกต้อง ตามแนวทางปลูกผักปลอดสารพิษ ร้อยละ ๕๐

๗. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

๑. การศึกษาข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม

ได้ศึกษาข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม การปลูกผักปลอดสารพิษ เกี่ยวกับ เพศ อายุ

สถานภาพ การศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลได้มาจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๒ คน ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังตาราง ๒

ตาราง ๒ ข้อมูลของผู้อบรมการ การปลูกผักปลอดสารพิษ เกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพัก

(ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๒ คน)

รายการ

จำนวน

ร้อยละ

เพศ

ชาย

๑๓

๕๙.๑

หญิง

๔๐.๙

อายุ

๑๖ – ๓๙ ปี

๔.๕

๔๐ – ๔๙ ปี

๑๓.๖

๕๐-๕๙ ปี

๒๗.๓

๖๐ ปีขึ้นไป

๑๒

๕.๕

อาชีพ

รับจ้าง

๒๗.๓

ค้าขาย

๔.๕

เกษตรกรรม

๑๔

๖๓.๖

รับราชการ

๔.๕

จากตาราง ๒ แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑ เพศหญิง ร้อยละ๔๐.๙ ส่วนใหญ่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๕.๕ รองลงมามีอายุ ๕๐ – ๕๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓

๒. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้รับการอบรม เกี่ยวกับ หลักสูตร วิทยากร ระยะเวลาสถานที่ ผู้เข้ารับการอบรม ๒๒ คน โดยใช้แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินโดยหาค่าร้อยละในแต่ละดับความคิดเห็น ดังตาราง ๒ และหาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมดังตาราง ๓ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้เข้ารับการอบรม

ตาราง ๒ ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมวิชาชีพ การปลูกผักปลอดสารพิษ เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร ระยะเวลาสถานที่ ( n = ๒๒ คน )

ที่

รายการ

ระดับความคิดเห็น

%พอใจในระดับมากขึ้นไป

แปลผล*

ดีมาก

%

ดี

%

พอใช้

%

ควรปรับ ปรุง%

ต้องปรับ ปรุง%

ด้านหลักสูตร

ผ่าน

กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๔๐.๙

๕๔.๕

๔.๕

-

-

๙๕.๕

ผ่าน

เนื้อหาของหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ

๓๑.๘

๕๙.๑

๙.๑

-

-

๙๐.๙

ผ่าน

การจัดกิจกรรมทำให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

๔๐.๙

๕๐

๙.๑

-

-

๙๐.๙

ผ่าน

ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำหลักสูตร

๓๖.๔

๕๙.๑

๔.๕

-

-

๙๕.๕

ผ่าน

ผู้เรียน/ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

๔๐.๙

๕๙.๑

-

-

๑๐๐

ผ่าน

สื่อ/เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๒๗.๓

๖๘.๒

๔.๕

-

-

๙๕.๕

ผ่าน

ด้านวิทยากร

ผ่าน

วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม

๓๑.๘

๕๔.๕

๑๓.๖

-

-

๘๖.๓

ผ่าน

เทคนิค/กระบวนการในการจัดกิจกรรมของวิทยากร

๒๒.๗

๕๔.๕

๒๒.๗

-

-

๗๗.๒

ผ่าน

วิทยากรมีการใช้สื่อที่สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรม

๓๑.๘

๕๙.๑

๙.๑

-

-

๙๐.๙

ผ่าน

๑๐

บุคลิกภาพของวิทยากร

๓๑.๘

๕๙.๑

๙.๑

-

-

๙๐.๙

ผ่าน

ด้านสถานที่

ผ่าน

๑๑

สถานที่ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม

๔๐.๙

๕๔.๕

๔.๕

-

-

๙๕.๔

ผ่าน

๑๒

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม

๓๖.๔

๕๙.๑

๔.๕

-

-

๙๕.๕

ผ่าน

รวม

ผ่าน

* ผ่านเกณฑ์ ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

จากตาราง ๒ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง ๑๒ ข้อรายการ

โดยข้อรายการที่มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ๓ อันดับแรก คือ

๑) ผู้เรียน/ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความพึงพอใจ

ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐

๒) กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

ร้อยละ ๙๕.๕

๓) ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำหลักสูตร มีความพึง

พอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๙๕.๕

ส่วนข้อรายการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ๓ อันดับท้าย คือ

๑) วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

ร้อยละ ๘๖.๓

๒) เนื้อหาของหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจระดับ

มากขึ้นไป ร้อยละ ๘๖.๗

๓) บุคลิกภาพของวิทยากร มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๘๖.๗

ตาราง ๓ ผลการประเมินความความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ หลักสูตร วิทยากร

เวลาสถานที่ โดยหาค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๒ คน

ข้อ

รายการ

ระดับความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย

ลำดับ

แปลค่า*/ อยู่ในระดับ

ด้านหลักสูตร

๔.๓๑

ผ่านเกณฑ์/ดี

กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๔.๓๖

ผ่านเกณฑ์/ดี

เนื้อหาของหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ

๔.๒๓

ผ่านเกณฑ์/ดี

การจัดกิจกรรมทำให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

๔.๓๒

ผ่านเกณฑ์/ดี

ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำหลักสูตร

๔.๓๒

ผ่านเกณฑ์/ดี

ผู้เรียน/ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

๔.๔๑

ผ่านเกณฑ์/ดีมาก

สื่อ/เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

๔.๒๗

ผ่านเกณฑ์/ดี

ด้านวิทยากร

๔.๑๕

ผ่านเกณฑ์/ดี

วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม

๔.๑๘

ผ่านเกณฑ์/ดีมาก

เทคนิค/กระบวนการในการจัดกิจกรรมของวิทยากร

๔.๐๐

๑๐

ผ่านเกณฑ์/ดี

วิทยากรมีการใช้สื่อที่สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรม

๔.๒๓

ผ่านเกณฑ์/ดี

๑๐

บุคลิกภาพของวิทยากร

๔.๒๓

ผ่านเกณฑ์/ดี

ด้านสถานที่

๔.๓๔

๑๑

สถานที่ในการจัดกิจกรรมเหมาะสม

๔.๓

ผ่านเกณฑ์/ดี

๑๒

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม

๔.๓๒

ผ่านเกณฑ์/ดี

รวม

๔.๒๗

ผ่านเกณฑ์/ดี

* ผ่านเกณฑ์ ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึ้นไป

จากตาราง ๓ แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินความความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม โดยภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ อยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง ๑๒ ข้อรายการ

ซึ่งเมื่อศึกษารายข้อพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี อันดับแรก คือ

๑. ผู้เรียน/ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๑

๒. กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๖

ส่วนข้อรายการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี ๒ อันดับสุดท้าย คือ

๑. วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘

๒. เทคนิค/กระบวนการในการจัดกิจกรรมของวิทยากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๐

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- อยากให้ทาง กศน.สนับสนุนเรื่องเมล็ดพันธุ์พืช

- อยากให้คณะครูมาเยี่ยมกลุ่ม บ่อย ๆ

- ให้มีการอบรมบ่อย ๆยินดีให้ความร่วมมือ

- ขอวิทยากรที่มีความชำนาญในแต่เรื่องมาถ่ายทอดความรู้

๘. สรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ได้วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้

๑. ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมวิชาชีพ การปลูกผักปลอดสารพิษ คือ กลุ่มเกษตรยั่งยืนแบบพอเพียงบ้านหนองไหว จำนวน ๒๒ คน มีข้อมูลดังนี้ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ๖๐ ปีขึ้นไป มีอาชีพเกษตรกรรม

. การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมวิชาชีพ การปลูกผักปลอดสารพิษ มีความคิดเห็นต่อการฝึกอบรม ด้านหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด เกี่ยวกับ กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้เรียน/ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่วนข้อรายการที่ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจ ๒ อันดับสุดท้ายคือ ด้านวิทยากร เกี่ยวกับ วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม และเทคนิค/กระบวนการในการจัดกิจกรรมของวิทยากร

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

๑) เรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรม ต้องการฝึกอบรมในครั้งต่อไป คือ การทำปุ๋ยหมัก เรียนรู้เรื่องการบรรจุภัณฑ์

๒) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงในการอบรมครั้งต่อไป คือ หาวิทยากรที่มีความรู้มีความเชียวชาญในเนื้อหาที่จะอบรม

ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

๑. ความสนใจของผู้เข้ารับการอบรบ เนื่องจากต้องนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

๒. เนื้อหาเหมาะสมกับการนำไปใช้กับอาชีพของผู้เข้ารับการอบรม ไม่อบรมในเนื้อหาที่ลึกมากเกินไป ผู้ไม่มีพื้นฐานการเกษตรก็สามารถเรียนรู้ได้

ปัญหาอุปสรรค

๑. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ค่อยมีเวลา

๒. ระยะเวลาการฝึกอบรมมักจะตรงกับงานของทางหมู่บ้าน

๓. มีหลายหน่วยงานเข้ามานัดหมายกลุ่มทำกิจกรรมทำให้ทางกลุ่มไม่มีเวลาทำงานส่วนตัว

แนวทางแก้ไข

๑. จัดการอบรมในช่วงที่ทางกลุ่มว่างจากงานประจำ

๒. ประสานกับทางผู้นำชุมชน

๓. มีการบูรณาการแผนงานของหน่วยงานเข้าด้วยกัน

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( นายทวีศักดิ์ แย้มพราย )

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันป่าตองอ่านทั้งหมด: 72040, ความเห็นทั้งหมด: 3
ได้อ่านแล้ว  ขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

อ.เอื้อง
โดย - อ.เอื้อง - วันที่ 6 สิงหาคม 2554 เวลา 6:35

ขอชมว่าดำเนินดีเยี่ยม ทำให้รับประทานผักทีปลอดสารพิษ
โดย - อบต.ทุ่งกระพังโ - วันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 13:02

สุดยอดมาก
โดย - สุรัดดา - วันที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 11:13

แสดงความเห็น
ข้อความ
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
จาก  
พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

Link preesent
เพื่อนทุก(ข์)บ้าน | ช่วยเหลือชายชราตาบอดโรคเบาหวานกำเริบต้องตัดขา | ช่อง8
การสร้างรางรถไฟของต่างประเทศ Sinchai
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่10ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
แกล้งคน 10 อันดับ ขำๆ Pok'z Mongkonsak'z
ความอัศจรรย์ของการภาวนาพุทโธ BuddhaSattha Saraburi
ททท. เสริมกิจกรรมงานบูชาดาวนพเคราะห์ วัดเขตร์นาบุญญาราม สู่โครงการ "งานบูชาดาว รับปีวาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพและยกระดับการแข่งขันของ ผู้ประ
Dcleanfood.com : ทำความรู้จักกับกระเทียม สุดยอดสมุนไพรไทย
เวียร์ น้ำใจงามช่วยเหลือคน แต่กลับโดนโฟกัสเป้าตุง | เขย่าขวัญคนบันเทิง | 9/2/59 BRIGHT
ฮือฮา!พระธุดงค์ปฏิบัติธรรม4เดือน สุสานเฮี้ยน TNN 24
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่9ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
แกล้งคน - คนส่งของให้บ้านผีสิงรวมคลิป แกล้งคน
แม่ชีทศพร - ตายเพราะห่วงทรัพย์.flv ช่องของ BeeBeeThailand
แถลงข่าว “การจัดกิจกรรมวิ่ง Active Run 2016 @ภาคกลาง”และ “งานบูชาดาว รับปีวานร มั่งมีพลั
เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวในไต้หวัน Thai PBS News
จีนทดสอบรางรถไฟยิงขีปนาวุธ ระยะยิงไกลถึงอเมริกา TomoNews Thailand
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่8ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
PrankzSF : แกล้งคนเอาฮา ตัวตลกจอมโหด ตอนที่ 4 Prankz SuperFun
สารคดี โรงงานผลิตเงิน ธนบัตร Dollar America MONEY FACTORY Documentary GU Channel Thailan
สมาคมชุ่นอี้แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวงองค์ซุ่นตี้ประจำปี
TNN Life News: ชาวเน็ตชื่นชม คนใจบุญ ช่วยเหลือสุนัขให้หายหนาว TNN Life News TNN24
ทุบโต๊ะข่าว : เฉลิมฉลองตรุษจีนเยาวราช 2559 07/02/59 AMARIN TVHD
อินไซด์ยุติธรรม : 7 ก.พ. 59 (เครดิต...คมชัดลึก)
แกล้งกันขำไม่ออก อุ้มฆ่าคนในลิฟท์ อย่างโหด ฮาฮาฮา ขำขัน
สกัดทองจาก CPU คอมพิวเตอร์.สกัดทองคำ.สอนสกัดทองคำ.เรียนสกัดทองคำ.รับจ้างสกัดทองคำ ชยพล ช
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซ
พิธีต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน
สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม
Multi Channel by KFC
หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
แจกนำ้หอมกันยุงฟรี!(เพื่อสร้างบุญกุศล)
“โทนี่” บริจาคเลือดและสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วยลูกคีเมีย NineEntertain Official
แม่ชีใหญ่077 ขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ yutoo1234
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่6ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
แกล้งคนสุดฮา ตอน หัวติดรั้ว แกล้งคน สุดฮา แกล้งคน สุดฮา
นกขุนทองพูดเก่งจิงๆนะ paepdd
"ชนชั้นกลาง" ในอาเซียนต้องการอะไร
กสทช. เข้าช่วยเหลือกรณีมือถือระเบิดขณะชาร์จแบต เตือนประชาชนหากเกิดเหตุรีบแจ้ง
10 ข่าวเด่นประจำวัน 5 กุมภาพันธ์ 2559 Thai Hot News
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่5ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
รวมโจร ดวงตก นนท์ ธวัฒิชัย (credit) ......
ทำหัวแร้งบัดกรีจากไฟแชค sawat bunketkajorn
"กอบกาญจน์"สั่งการปลัดกระทรวงท่องเที่ยวชี้แจงข้อเท็จจริงเร่งด่วน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบ
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม หน.ส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง
ผลสำรวจระบุ 40%ซื้อสินค้าออนไลน์เพราะจัดส่งสินค้าถึงบ้าน
วอนช่วยเหลืออดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยพิการไร้ที่พึ่ง TNN 24
คับข่าว ครบประเด็น Thu พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตอน 1 HD NewsThai19 และทีวีช่อง9

เลือกดูบลอก Search:
ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 62.5009ms